เตรียมพร้อมออกข้อสอบเพื่อวัดผลลัพธ์การเรียนรู้

เตรียมพร้อมออกข้อสอบเพื่อวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ Performance Indicators ABET SO1: Complex Engineering Problems
รศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา ChE Undergraduate Program Director
คณะทํางานโครงการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาไทยให้ได้รับการรับรองจาก ABET
ระยะที่ 2 (ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2568)
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-10.00 น. (ออนไลน์ ZOOM)
สนใจติดต่อ รศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา
Email : phavanee.n@eng.kmutnb.ac.th


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2566
Back to top