ขอแสดงความยินดี

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เชื้อเต๊อะ
ได้รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประกาศผลรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2566

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ประกาศรับสมัครนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ทุ่มเทการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์ และด้านนวัตกรรม เพื่อขอรับรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2566 นั้น
ในการนี้ มจพ. ได้พิจารณาคัดเลือกนักวิจัยที่เสนอขอรับรางวัลฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงอนุมัติให้มีการมอบรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2566 ดังนี้

รางวัลนักวิจัยดีเด่น จำนวน 3 รางวัล
1) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มาลินี ศรีอริยนันท์
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
2) ด้านสังคมศาสตร์
ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3) ด้านนวัตกรรม
ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.จันทรพร ผลากรกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น จำนวน 2 รางวัล
1) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เชื้อเต๊อะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2) ด้านนวัตกรรม
ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย ต.รุ่งเรือง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ด้านนวัตกรรม)

ทั้งนี้ ผู้มีรายชื่อได้รับรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะขึ้นรับรางวัลในพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลเกียรติยศ” ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:00 น. ณ หอประชุมประดู่แดง


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566
Back to top