บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ภายในภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Education Background:
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม


Professional Experience:
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี มีหน้าที่หลักในการบริหารงานภายในภาควิชาฯ

Back to top