ผลงานนักศึกษา

รายการความสำเร็จของภาควิชา วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

แสดงรายการผลงานของนักศึกษา
ลำดับที่ ชื่อผลงาน ประจำปี รายละเอียด
ลำดับที่ ชื่อผลงาน ประจำปี รายละเอียด
1 คณะวิศวกรรมศาสตร์มอบรางวัลประกวดแนวคิดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 2559 ดูรายละเอียด
2 คณะวิศวกรรมศาสตร์มอบรางวัลประกวดแนวคิดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 2559 ดูรายละเอียด
3 นักศึกษาฯ ได้รับรางวัลการประชุมวิชาการและประกวดโครงงานวิศวกรรมเคมีระดับปริญญาตรีระดับชาติ ครั้งที่ 1 2558 ดูรายละเอียด
4 Award Winning from The 25th Annual Meeting of The Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB2013, 16-19 Oct 2013) 2558 ดูรายละเอียด
Back to top