คณะวิศวกรรมศาสตร์มอบรางวัลประกวดแนวคิดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์มอบรางวัลประกวดแนวคิดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

            งานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการประกวดแนวคิดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกชั้นปี เกิดวัฒนธรรมทางความคิด ในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม เพื่อหาแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคม โดยจัดให้มีการประกวดแนวคิดภายใต้หัวข้อ 1. แนวคิดสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา และ 2. แนวคิดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้าน Green Innovation ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ความสนใจเสนอแนวคิดเข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมาก โดยทางคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตัดสินผลงานที่ผ่านการคัดเลือก โดยสรุปผลรางวัลของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีดังนี้

1. หัวข้อแนวคิดสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เรื่อง เครื่องมือตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ พร้อมระบบเตือนภัย (Heart Rate Safety)

ผลงานของ  นางสาวอาภานุช อำนวยสุนทร   นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เรื่อง นาฬิกาบอกเวลาและสภาพอากาศสำหรับผู้พิการทางสายตา

ผลงานของ นางสาวสุภัสสร ปริญญากิจ   นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี

2. หัวข้อแนวคิดสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ด้าน Green Innovation

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เรื่อง การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากผักตบชวา

ผลงานของ นายทศพร วิจักษณ์เมธี   นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี

            และเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุม 328 ชั้น 3 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์


Back to top