ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย
เรื่อง
Engineering Standards for Designs in Chemical Engineering
ในวันพุธที่ 16 มี.ค. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 
โดย : 
Patnaree Buranasrisak
คุณพัฒน์นรี บูรณะศรีศักดิ์
Senior Process Engineer
Wood PLC Co., Ltd
ผ่านทาง Microsoft Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDY5MDZhM2MtNTNlYS00OGY2LTk4M2ItZTVjYjM2YWI1NmY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2243d3e5df-56d2-4b75-9028-17d34764d1a0%22%2c%22Oid%22%3a%220869440b-adc9-46ed-8497-df42c912c682%22%7d
การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา Chemical Engineering Unit Operation


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565
Back to top