ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

.ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. 

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา ที่ได้รับรางวัลปรพกาศเกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ปี 2564


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565
Back to top