ขอเรียนเชิญ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย

Campus Presentation - Engineering Leadership Program of Aditya Birla Group (Thailand) ของบริษัท  Aditya Birla Group

Speaker name
Mr. Shishir Misra : Joint President & HR Head – Asia (Birla Carbon)
Ms. Wannaporn Stonsaovapak : ELP Project Coordinator

วันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10:00-11:00  น.

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MzM2NDhlMjQtZmVkYS00ZDI5LWI0NTktYWY5NjYyYjhjNGRh%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522f87a5f5e-f97e-4aec-bab8-6e4187ef4f1c%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ea1dc180-7f48-4c3e-923b-47aea26279e7%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=3164b221-0990-41fd-a322-0b99ad57b4ef&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 3 มีนาคม 2565
Back to top